Vedtekter

Vedtekter


§ 1 Navn

Ormøya Tennisklubb er stiftet i oktober 1930 i tilknytning til Ormøens Lawntennisklubb stiftet 10. mai 1921.§ 2 Formål

Formålet er å fremme interesse for og utvikle dyktighet i tennis.§ 3 Medlemskap

1. Klubben har følgende medlemskategorier:


      a) seniormedlem


      b) juniormedlem

      (medlemmer som ikke har fylt 18 år ved utesesongens begynnelse)


      c) familiemedlemskap


2. Søknad om medlemskap skjer skriftlig eller muntlig og avgjøres av styret. Nytt medlem tilstiles klubbens vedtekter, men får ikke medlemsrettigheter før kontingent er betalt


3. Utmelding av klubben skjer skriftlig innen forfallsdato for årets kontingent. Forfallsdato bestemmes av styret.


4. Et medlem som etter påkrav unnlater å betale kan av styret strykes som medlem av klubben. Et medlem hefter for kontingent frem til medlemskapet opphører enten ved utmelding i samsvar med foregående punkt eller fordi medlemskapet strykes.


5. Et medlem som overtrer klubbens vedtekter, reglement eller hvis oppførsel gir grunn til berettiget misnøye kan etter enstemmig styrebeslutning ekskluderes.


Et medlem har klagerett til generalforsamlingen.§ 4 Klager

Klager fra medlemmene innsendes skriftlig til styret.§ 5 Tilslutning til andre organisasjoner

Klubben skal stå tilsluttet Norges Tennisforbund og Oslo og Akershus Tenniskrets.§ 6 Klubbturneringer

Adgang til klubbens turneringer har alene medlemmer som ikke i sesongen har representert annen tennisklubb i Oslo og omegn.§ 7 Styret

Klubbens anliggender ivaretas av et styre som administrerer etter vedtektene og de beslutningene som fattes av generalforsamlingen. Styret består av leder, nestleder sekretær, kasserer, 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styret har møter når lederen finner det nødvendig eller når minst 2 av medlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. Styret fører protokoll over sine møter. Styret fører regnskap. Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember.§ 8 Prokura

Styrets leder og et av styremedlemmene tegner i styrets navn.§ 9 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 01 mars. Skriftlig varsel til medlemmene minst 14 dager i forveien, med 8 dagers frist til dagsorden. På generalforsamling skal styret fremlegge følgende dagsorden:


1. Konstituering og valg av møteleder.


2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen.


3. Årsberetning


4. Revidert regnskap


5. Fastsettelse av budsjett, herunder kontingent, for kommende år.


6. Innkomne forslag.


7. a) Valg av styre.

Leder velges særskilt. For øvrig bestemmer styret selv sin sammensetning. Ved valget skal minst 2 av det avgående styret gjenvelges.


    b) Valg av 2 revisorer.


    c) Valg av valgkomité.§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Varsel om ekstraordinær generalforsamling gis skriftlig minst 14 dager i forveien med opplysninger om hva som skal behandles.§ 11 Beslutningsdyktighet

Enhver på lovlig måte sammenkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Alminnelige saker avgjøres med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og kan kun behandles på ordinær generalforsamling. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.§ 12 Stemmerett

Stemmerett har alle faste medlemmer som har fylt 16 år og som har betalt kontingent for siste sesong. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt.§ 13 Oppløsning

Skriftlig forslag om klubbens oppløsning må være innsendt og undertegnet av minst 3/4 av de stemmeberettigede medlemmer og avgjøres med minst 3/4 flertall på generalforsamlingen. Dersom klubben besluttes oppløst velger generalforsamlingen et avviklingsstyre samt gir retningslinjer for anvendelse av klubbens formue.


Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus